PRIVACYBELEID

Novartis – Algemene privacyverklaring voor websites/apps

9  mei  2018

U bezoekt een website of gebruikt een mobiele applicatie (“app”) van een van de ondernemingen van de Novartis-groep. Als gevolg hiervan verwerkt Novartis gegevens over u die bestaan uit “persoonsgegevens”. Novartis beschouwt de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy als zeer belangrijk.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Novartis Pharma B.V., statutair gevestigd te (1101 BX) Amsterdam aan de Haaksbergweg 16 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien het beslist waarom en hoe deze worden verwerkt en daarbij optreedt als de “verantwoordelijke voor de verwerking”. In deze privacyverklaring verwijzen “we” of “ons” naar Novartis Pharma B.V.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen. Deel I bevat praktische informatie over de specifieke persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u onze website psoriasishuid.nl, en ook waarom en hoe we deze gegevens verwerken. Deel II bevat meer algemene informatie over de standaard technische of transactionele persoonsgegevens die wij verwerken over bezoekers van onze websites en gebruikers van onze apps, de rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens, evenals uw rechten met betrekking tot alle persoonsgegevens die over u worden verzameld.

We adviseren u om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, en als u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Data Privacy Officer op privacy.nederland@novartis.com.

Deel I – Belangrijke informatie

Novartis Pharma B.V. verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u onze website Psoriasishuid.nl bezoekt die is gecreëerd om de bewustwording rondom psoriasis te vergroten.

Specifieke persoonsgegevens die zullen worden verzameld
Voor dit doel verzamelen we geanonimiseerde IP-adressen:

Deze informatie kan ofwel rechtstreeks door u worden verstrekt (bijv. bij het invullen van een online formulier of bij interactie met een website of app), door derden worden verstrekt of via betrouwbare, voor het publiek toegankelijke bronnen zijn verkregen, die, waar nodig onder de toepasselijke wetgeving, uw toestemming hebben verkregen om ons dergelijke persoonsgegevens te verstrekken.
Novartis Pharma B.V. verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u onze website Psoriasishuid.nl bezoekt die is gecreëerd om de bewustwording rondom psoriasis te vergroten.

Specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben
We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

Houd er rekening mee dat wij de verzamelde gegevens ook kunnen gebruiken voor een aantal andere standaarddoeleinden (bijv. om het gebruik van onze website en app te meten), zoals beschreven in deel II hieronder.

Specifieke derden met wie wij uw persoonsgegevens delen
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden:
Houd er rekening mee dat wij uw gegevens mogelijk ook moeten delen met een aantal andere ontvangers (bijv. een andere entiteit van de Novartis-groep als de entiteit die de gegevens verzamelt niet dezelfde is als de entiteit die de gegevens gebruikt), maar dit zal altijd plaatsvinden onder strikte voorwaarden, zoals nader toegelicht in deel II.

Bewaringstermijn
We zullen de bovenstaande persoonsgegevens en de in deel II vermelde persoonsgegevens slechts bewaren zolang nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan juridische of reglementaire vereisten.

Cookies en andere soortgelijke technologieën
De volgende specifieke soorten cookies en/of andere traceertechnologieën worden gebruikt op psoriasishuid.nl:

We maken ook gebruik van de gebruikelijke cookies en andere technologieën voor de standaarddoeleinden die in deel II worden beschreven (bijv. om de goede werking van onze website of app te verzekeren).

Specifieke contactpersoon
Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Data Privacy Officer op privacy.nederland@novartis.com.

Deel II – Algemene informatie

Het tweede deel van deze privacyverklaring beschrijft in meer detail binnen welk verband we uw persoonsgegevens verwerken en geeft toelichting op uw rechten en onze verplichtingen in dit verband.

1. Op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet verwerken zonder een gepaste rechtvaardiging die is voorzien in de wet voor dat doel. Daarom zullen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als:

We zullen bij de verwerking van uw persoonsgegevens op deze laatste basis altijd een evenwicht proberen te bewaren tussen onze legitieme belangen en uw privacy.

Voorbeelden van dergelijke “legitieme belangen” zijn gegevensverwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd:

2. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden ze overgedragen?

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, delen of op andere wijze overdragen aan derden die niet zijn aangegeven in deze privacyverklaring.

In het kader van onze activiteiten en voor dezelfde doeleinden als die vermeld in deze privacyverklaring, kunnen uw persoonsgegevens toegankelijk zijn voor of worden overgedragen aan specifieke derden die worden genoemd in deel I van deze privacyverklaring en de volgende categorieën van ontvangers, op basis van een “noodzaak om te weten”, zodat zij dergelijke doeleinden kunnen verwezenlijken:

De hierboven genoemde derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden ingezien door of doorgegeven aan nationale en/of internationale regelgevende, handhavende, openbare of gerechtelijke instanties, wanneer wij daartoe zijn verplicht door toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen ook worden verwerkt, geopend of opgeslagen in een land buiten het land waar Novartis Pharma B.V. is gevestigd, dat mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.

Als we uw persoonsgegevens doorgeven aan externe ondernemingen in andere rechtsgebieden, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door (i) de toepassing van het beschermingsniveau dat is vereist door de lokale wetten inzake gegevensbescherming en privacy die van toepassing zijn op Novartis Pharma B.V., (ii) te handelen in overeenstemming met onze beleidsregels en onze normen en, (iii) voor Novartis Pharma B.V. gevestigd in de Europese Economische Ruimte (d.w.z. de EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, de “EER”), tenzij anders aangegeven, uw persoonsgegevens uitsluitend door te geven op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. U kunt om aanvullende informatie verzoeken in verband met internationale overdrachten van persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de geschikte beveiliging die is ingesteld door uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in hoofdstuk 6 hieronder.

Voor intragroepsoverdrachten van persoonsgegevens naar onze groepsmaatschappijen heeft de Novartis-groep bindende bedrijfsvoorschriften ingesteld. Dit is een stelsel van beginselen, regels en instrumenten dat door de Europese wetgeving is voorzien om een effectief niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER en Zwitserland. Lees meer over de bindende bedrijfsvoorschriften van Novartis door hier te klikken: https://www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/doing-business-responsibly/ethics-compliance/data-privacy. In alle gevallen is Novartis Pharma B.V. verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonsgegevens.

3. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd en vertrouwelijk worden behandeld.

Deze maatregelen houden rekening met:

  1. de allernieuwste technologie;
  2. de kosten van de implementatie ervan;
  3. de aard van de gegevens; en
  4. het risico van de verwerking.

Het doel daarvan is ze te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of wijziging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Bovendien voldoen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de volgende verplichtingen:

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan juridische of reglementaire vereisten. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze actieve systemen.

5. Hoe gebruiken we cookies en andere gelijksoortige technologieën op onze websites en apps?

5.1 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. We gebruiken cookies voor de hierboven vermelde doeleinden en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We gebruiken cookies niet om individuele bezoekers te volgen of om u te identificeren, maar om nuttige informatie te vergaren over de manier waarop onze website en apps worden gebruikt, zodat we deze kunnen blijven verbeteren voor onze gebruikers. Persoonsgegevens die worden gegenereerd door middel van cookies worden in een gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn onderworpen aan uw recht om bezwaar te maken tegen dergelijke gegevensverwerking, zoals hieronder uiteengezet.

In het bijzonder kunnen we naast de cookies die in deel I van deze privacyverklaring staan vermeld ook de volgende soorten standaardcookies gebruiken:

U kunt uw browser zodanig aanpassen dat deze u op de hoogte stelt wanneer er cookies naartoe worden gestuurd. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit ook volledig weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen aan te passen. Tot slot kunt u ook reeds ingestelde cookies wissen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe u cookies op uw apparaat kunt beheren de helpfunctie van uw browser of ga naar www.aboutcookies.org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe u dit kunt doen op een breed scala van browsers (externe link).

5.2 Andere technologieën

We kunnen ook andere technologieën gebruiken op onze websites en apps om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor dezelfde doeleinden als hierboven uiteengezet, waaronder:

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt de volgende rechten uitoefenen onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de wet zijn vastgelegd:

Houd er echter rekening mee dat onder bepaalde omstandigheden uw weigering om cookies te accepteren of uw specifieke browserinstellingen van invloed kunnen zijn op uw ervaring van de website en u kunnen belemmeren bepaalde functies op onze websites of apps te gebruiken.

Als u een vraag hebt of de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy.nederland@novartis.commet een scan van uw identiteitskaart voor identificatiedoeleinden. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw identiteit te verifiëren en bewaren de scan niet na afloop van de verificatie. Wanneer u ons een dergelijke scan stuurt, zorg er dan voor dat u uw foto en nationaal identificatienummer of equivalent op de scan onzichtbaar maakt.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u uw verzoek richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming, te bereiken via privacy.nederland@novartis.com, die uw bezorgdheid zal onderzoeken.

In elk geval hebt u naast uw hierboven genoemde rechten ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

7. Welke technische en transactionele gegevens kunnen wij over u verzamelen?

7.1 Categorieën van technische en transactiegegevens

Naast de informatie die over u is verzameld op grond van deel I van deze privacyverklaring, kunnen we verschillende soorten van standaard technische en transactionele persoonsgegevens over u verzamelen tijdens uw gebruik van onze websites en appsdie nodig zijn om een goede werking van onze websites en apps te verzekeren. Dit kan bestaan uit:

Wij zullen niet opzettelijk persoonsgegevens verzamelen van een minderjarige onder de leeftijd van 18 jaar zonder voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijke voogd te verkrijgen.

7.2  Waarom verzamelen we technische en transactionele gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel en we verwerken alleen de persoonsgegevens die relevant zijn voor dat doel. In aanvulling op alle doeleinden die al aan u zijn meegedeeld in deel I van deze privacyverklaring, verwerken we ook de persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens uw gebruik van een van onze websites of apps ten einde:

8. Hoe wordt u op de hoogte gesteld van wijzigingen in onze privacyverklaring?

Toekomstige wijzigingen van of aanvullingen op de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring zullen u van tevoren worden meegedeeld door een individuele mededeling via onze gebruikelijke communicatiekanalen (bijv. per e-mail) en/of via onze websites of apps (via banners, pop-ups of andere meldingsmechanismen).

Stel hier jouw e-vraag

icon arrow